Πλαίσιο Λειτουργίας των Προγραμμάτων LEADER

Στο ΦΕΚ εκδόθηκε η Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Οικονομίας & Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η Απόφαση περιλαμβάνει τους δικαιούχους και τις επιμέρους δράσεις, ενώ επισημαίνονται τα είδη ενίσχυσης, τα ποσά στήριξης αλλά και τα ποσοστά ενίσχυσης επί των επιλέξιμων δαπανών ανά δράση. Ενδεικτικές δράσεις που θα περιλαμβάνονται στα τοπικά προγράμματα LEADER είναι οι ακόλουθες:

  • Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
  • Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
  • Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
  • Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.