GR
Αναζήτηση

Ενέργεια, Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη

BIOCONTROL

Ανάπτυξη καινοτόμου μεθοδολογίας προβλεπτικού ελέγχου εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για βελτιστοποίηση της λειτουργίας και ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης

 

Για τον έλεγχο της καθημερινής λειτουργίας των ΕΕΛ εφαρμόζονται κυρίως συμβατικές μεθοδολογίες, που για να πετύχουν το στόχο της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές ποιότητας λειτουργούν σε επίπεδα που απέχουν πολύ από το βέλτιστο. Παρατηρούνται λοιπόν σημαντικά περιθώρια μείωσης του κόστους των ΕΕΛ που μπορεί να επιτευχθεί κυρίως από την εξοικονόμηση στη χρήση της ενέργειας, που έχει ως συνακόλουθο όφελος τη αντίστοιχη μείωση εκπομπών CO2.

Το έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη νέας μεθοδολογίας ελέγχου εγκαταστάσεων ΕΕΛ που βασίζεται στην τεχνική του προβλεπτικού ελέγχου, δηλαδή στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός μαθηματικού δυναμικού μοντέλου της διεργασίας καθώς και των διαταραχών (της ποσότητας και ποιότητας αστικών λυμάτων) για την πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς του συστήματος. Στη συνέχεια θα διαμορφωθεί πρόβλημα βελτιστοποίησης, στο οποίο η αντικειμενική συνάρτηση που θα ελαχιστοποιείται θα περιλαμβάνει το λειτουργικό κόστος της εγκατάστασης όπου σημαντικό ρόλο θα παίζει το ενεργειακό κόστος αερισμού των αερόβιων δεξαμενών δευτεροβάθμιας επεξεργασίας.

Εκτός από τα προφανή οφέλη στη λειτουργία των υφιστάμενων ΕΕΛ (μείωση του ενεργειακού κόστους και της εκπομπής αέριων ρύπων) και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, θεωρούμε ότι θα δημιουργηθεί μια πολύ σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία με την ενσωμάτωση της μεθόδου σε νέες εγκαταστάσεις ΕΕΛ σε χώρες κυρίως του αναπτυσσόμενου κόσμου όπου σήμερα η επεξεργασία λυμάτων είναι ακόμη πολύ περιορισμένη.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

PLACE

Ψηφιακή Πλατφόρμα Crowdsourcing για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας

 

Το προτεινόμενο έργο βασικό του στόχο έχει τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων ή υπό σχεδιασμό προγραμμάτων ανακύκλωσης σε επίπεδο μαζικότητας συμμετοχής των πολιτών και σε επίπεδο καθαρότητας των υλικών που αφορούν στο κάθε πρόγραμμα. Το προτεινόμενο έργο στοχεύει να αξιοποιήσει την αυξημένη ευαισθητοποίηση και τις καλύτερες γνώσεις που διαθέτουν σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και θέματα ανακύκλωσης οι πλέον ενεργοί και συνειδητοί ανακυκλωτές και να τους χρησιμοποιήσει ως πυρήνα ενημέρωσης και συντονισμού των υπόλοιπων πολιτών, μέσω των δυνατοτήτων της εφαρμογής και των ευκολιών, που παρέχει ο διαδικτυακός χώρος σε ζητήματα χρόνου και απόστασης.

Στο σύνολό του το έργο στοχεύει στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ελκυστικού για τους εθελοντές ανακυκλωτές αναβαθμίζοντας τη διαδικασία της ανακύκλωσης σε συλλογική δράση με οργανωμένη δομή. Ενώ μέχρι τώρα ο δρόμος της ανακύκλωσης φαίνεται να είναι περισσότερο ατομικός και περίπλοκος, δημιουργείται μια διαδικτυακή κοινότητα όπου οι χρήστες μπορούν να στραφούν ανά πάσα στιγμή,για να επιλύσουν τις απορίες τους και να καταθέσουν τους προβληματισμούς τους. Ενθαρρύνονται, λοιπόν, στην κατεύθυνση συστηματικότερης συμμετοχής στα προγράμματα ανακύκλωσης της περιοχής τους, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητά αυτών. Τέλος, επιχειρείται η προσέλκυση ενός ευρέος φάσματος εμπλεκόμενων με την ανακύκλωση οντοτήτων στη χρήση της εφαρμογής.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Smart Communities

Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία για την Υποστήριξη των Αποφάσεων από “Έξυπνες” Ενεργειακές Κοινότητες (ΕΚΟΙΝ)

 

Το, αντικείμενο του έργου "Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία για την Υποστήριξη των Αποφάσεων από “Έξυπνες” Ενεργειακές Κοινότητες (ΕΚΟΙΝ)" είναι η έρευνα και η ανάπτυξη ενός έξυπνου δικτύου συλλογής μετρήσεων πραγματικού χρόνου οι οποίες θα τροφοδοτούν μια καινοτόμο προσέγγιση υποστήριξης των αποφάσεων της Ε.Κοιν., για την οργάνωση & δραστηριοποίησή της σε κάθε περιφερειακή ενότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για ενεργειακά αειφορικά συστήματα (ικανοποίηση περιβαλλοντικών, οικονομικών αλλά και κοινωνικών επιδιώξεων). Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα στηρίζει τη θεώρησή της στο σύνολο των παραμέτρων που επηρεάζουν τη λειτουργία της Ε.Κοιν., αφού οι υφιστάμενες προσεγγίσεις σε τοπικό επίπεδο αδυνατούν να υποστηρίξουν το πολύπλευρο εύρος των δραστηριοτήτων μια Ε.ΚΟΙΝ.

DEMO4GRID

Αλκαλική ηλεκτρόλυση 4 MW υπό πίεση για την εξισορρόπησης δικτύου σε πραγματικές συνθήκες (H2020-JTI-FCH-2016-1).Ο κύριος στόχος του έργου Demo4Grid είναι η εμπορική εγκατάσταση και επίδειξη μιας τεχνικής λύσης που χρησιμοποιεί την τεχνολογία Αλκαλικής Ηλεκτρόλυσης υπό πίεση (PAE) για την εξισορρόπηση δικτύου σε πραγματικές συνθήκες. Προκειμένου να επικυρωθούν οι υπάρχουσες σημαντικές διαφορές στις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς και του δικτύου, η Demo4Grid επέλεξε να δημιουργήσει έναν χώρο επίδειξης στην Αυστρία για να παρουσιάσει μια βιώσιμη επιχειρηματική περίπτωση για τη λειτουργία ενός ηλεκτρολύτη μεγάλης κλίμακας προσαρμοσμένου σε συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες που εντοπίζονται σε όλη την Ευρώπη. Για να το πετύχει αυτό, το Demo4Grid θα παρουσιάσει σε αυτόν τον τόπο επίδειξης, με υδρογόνο ως μέσο συλλογικής παραγωγής ΑΠΕ:

  • μια τεχνική λύση για την κάλυψη όλων των βασικών απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης δικτύου με μεγάλης κλίμακας PAE σε άμεση συνεργασία με φορείς εκμετάλλευσης δικτύου,
  • μια λύση βασισμένη στην αγορά για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και εσόδων για τη στρατηγική λειτουργίας και την επίτευξη εμπορικής επιτυχίας παρέχοντας υπηρεσίες δικτύου και τα κέρδη που προκύπτουν επίσης από την εφαρμογή υδρογόνου.

Με στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων μετά το τέλος του έργου, το Demo4Grid θα αξιολογήσει τη δυνατότητα αναπαραγωγής και βιωσιμότητας διαφόρων επιχειρηματικών υποθέσεων με:

  • ανάλυση (ποιοτικά και ποσοτικά) πρόσθετων επιχειρηματικών μοντέλων (όσον αφορά τις επιχειρηματικές ευκαιρίες/πηγή ενέργειας, την πιθανή παροχή υπηρεσιών δικτύου και τη ζήτηση υδρογόνου)
  • ανάλυση της αξίας και του μεγέθους των αγορών
  • ανάπτυξη συστάσεων για τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη μείωση των φραγμών της αγοράς

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.

EcoDaLLi

Διακυβέρνηση με βάση το οικοσύστημα με το DAnube Lighthouse Living Lab για βιώσιμες διαδικασίες καινοτομίας (HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-04)

Οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας 2030 & 2050 ωθούν την ΕΕ σε ολοκληρωμένες λύσεις και σαφείς στόχους. Το EcoDaLLi, ενσωματώνεται στην αποστολή «Αποκαταστήστε τον ωκεανό, τις θάλασσες και τα νερά έως το 2030». Θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων για τα γλυκά ύδατα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ενσωματώνοντας μια συστημική προσέγγιση για αποκατάσταση, προστασία και διατήρηση ολόκληρης της λεκάνης του Δούναβη, που παρέχεται από συντονισμένες ενέργειες. Ο κύριος στόχος του EcoDaLLi είναι να συγκεντρώσει τις δομές διακυβέρνησης του Δούναβη όσον αφορά τις καινοτόμες λύσεις για βελτιωμένη οικολογική αποκατάσταση, προστασία και διατήρηση της λεκάνης και του Δέλτα του Δούναβη, προωθώντας έτσι ένα ισχυρότερο οικοσύστημα καινοτομίας μέσα σε ένα καλά συνδεδεμένο σύστημα Practices Living Lab, που υποστηρίζεται από μια ψηφιακή πύλη, πλήρως συνδεδεμένη με την πλατφόρμα υλοποίησης της αποστολής. Οι καινοτόμες λύσεις ανοίγουν νέες ευκαιρίες για καλύτερη αποκατάσταση του νερού, λαμβάνοντας υπόψη πτυχές κοινωνικής καινοτομίας, μειώνοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και το κόστος. Το EcoDaLLi θα υποστηρίξει την διασύνδεση της καινοτομίας με τις δομές διακυβέρνησης, για τη συνδημιουργία γνώσης, καινοτομίας και για τον πειραματισμό με νέες λύσεις, βοηθώντας το οικοσύστημα με τη δημιουργία κυκλικών υπηρεσιών προς τη Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία στη λεκάνη του Δούναβη και όχι μόνο.

Exploit4InnoMat

Ένα Ανοιχτό Οικοσύστημα Καινοτομίας για την εκμετάλλευση υλικών για κτιριακούς φακέλους προς κτίρια μηδενικής ενέργειας (HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-20).

 

Ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των εκπομπών CO2 στην ΕΕ. Καθώς το nZEB γίνεται το νέο πρότυπο, ο ρόλος των δομικών υλικών και των έξυπνων συστημάτων φακέλων γίνεται όλο και πιο σημαντικός. Το Exploit4InnoMat OITB θα διαθέσει ένα υψηλής ποιότητας δίκτυο = για κελύφη κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων στέγων και προσόψεων, επιτρέποντας την αναπαραγωγή πρωτοτύπων σε διαφορετικά κτίρια, λαμβάνοντας υπόψη τις αντισταθμίσεις μεταξύ των τριών πυλώνων βιωσιμότητας, των σταδίων του κύκλου ζωής καθώς και επιπτώσεις. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, έχει προσφερθεί ένα ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας στο που καλύπτει πεδία όπως Open Innovation Testbeds για τσιμέντο με δυνατότητα νανο, προμίγματα και κεραμικά χωρίς τσιμέντο, προηγμένες λύσεις επικαλύψεων και υαλοπινάκων με αερογέλη, ίνες, PCM και άλλα νανοϋλικά, παροχή πολυλειτουργικών ιδιοτήτων. πιλοτικές γραμμές για νανοδιασπορά, τρισδιάστατη εκτύπωση και ρομποτικό ψεκασμό. καθώς και ένα δίκτυο τεσσάρων ζωντανών εργαστηρίων πραγματικής κλίμακας για την αξιολόγηση τεχνολογιών nZEB, θα διευκολύνει το εργαλείο υλοποίησης για την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων την αγορά. Επιπλέον, ένα ημι-αυτόματο εργαλείο που συνδυάζει ανάλυση BIM, τη γρήγορη μοντελοποίηση και προσομοίωση θα καταστήσει δυνατό ένα ψηφιακό εργαλείο για τη χρήση δομικών στοιχείων (δομικά, ηλιακά θερμικά και BIPV) προκειμένου να δημιουργηθεί ένα εναρμονισμένο και αισθητικά ευχάριστο αστικό περιβάλλον.

PLOTO

Ανάπτυξη και αξιολόγηση προγνωστικών μοντέλων, περιβαλλοντικά βιώσιμων και αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών και εργαλείων για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του IWW έναντι της κλιματικής αλλαγής και άλλων κρίσεων (HORIZON-CL5-2021-D6-01-09).

Το PLOTO στοχεύει στην αύξηση της ανθεκτικότητας των υποδομών Inland Waterways (IWW) και των συνδεδεμένων χερσαίων υποδομών, διασφαλίζοντας έτσι αξιόπιστη διαθεσιμότητα δικτύου κάτω από δυσμενείς συνθήκες, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, ατυχήματα και άλλου είδους κινδύνους. Ο κύριος στόχος μας είναι να συνδυάσουμε σενάρια μειωμένης κλίμακας κλιματικής αλλαγής (που εφαρμόζονται σε υποδομές IWW) με εργαλεία προσομοίωσης και πραγματικά δεδομένα, έτσι ώστε να παρέχουμε στις αρμόδιες αρχές και στους χειριστές τους ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ικανό να υποστηρίξει αποτελεσματικότερη διαχείριση των υποδομών τους σε στρατηγικές και επιχειρησιακές επίπεδα. Προς αυτή την κατεύθυνση, το PLOTO στοχεύει:

  • χρήση δεδομένων μοντελοποίησης υψηλής ανάλυσης για τον προσδιορισμό και την εκτίμηση του κλιματικού κινδύνου των επιλεγμένων υποδομών μεταφορών και των σχετικών αναμενόμενων ζημιών.
  • Χρησιμοποιήστε υπάρχοντα δεδομένα από διάφορες πηγές με νέους τύπους δεδομένων που δημιουργούνται από αισθητήρες (όραση υπολογιστή) για να τροφοδοτήσετε τον προσομοιωτή που χρησιμοποιείται.
  • να χρησιμοποιεί προσαρμοσμένες προγνώσεις καιρού (συνδυάζοντας απρόσκοπτα όλες τις διαθέσιμες πηγές δεδομένων) για συγκεκριμένα hot spots, παρέχοντας έγκαιρες προειδοποιήσεις με αντίστοιχη εκτίμηση επιπτώσεων σε πραγματικό χρόνο.
  • Ανάπτυξη βελτιωμένων πολυχρονικών, πολυαισθητήρων UAV και δορυφορικών παρατηρήσεων με ισχυρή φασματική ανάλυση, υπολογιστική όραση και αξιολόγηση βάσει μηχανικής μάθησης για διάφορες υποδομές μεταφορών. • να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ανθεκτικότητας ως ένα καινοτόμο εργαλείο σχεδιασμού που θα επιτρέψει μια ποσοτική αξιολόγηση ανθεκτικότητας μέσω ενός περιβάλλοντος προσομοίωσης από άκρο σε άκρο, με σενάρια αξιολόγησης επιπτώσεων/κινδύνων/ανθεκτικότητας «τι-εάν». Τα αποτελέσματα των μέτρων προσαρμογής μπορούν να διερευνηθούν αλλάζοντας τις παραμέτρους εισόδου κινδύνου, έκθεσης και τρωτότητας.
  • να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μια κοινή επιχειρησιακή εικόνα, συμπεριλαμβανομένης μιας βελτιωμένης διεπαφής οπτικοποίησης και ενός συστήματος διαχείρισης συμβάντων. Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα PLOTO και τα εργαλεία της θα επικυρωθούν σε τρεις περιπτωσιολογικές μελέτες στο Βέλγιο, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.