Βιομηχανία

Οι σύγχρονες εταιρείες της βιομηχανίας αναζητούν λύσεις σε θέματα αναδιοργάνωσης και βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας (από πρώτες ύλες ως έτοιμο προϊόν), τόσο σε επίπεδο διαδικασιών, όσο και σε επίπεδο υποδομών. Σημαντικό ζήτημα επίσης αποτελεί η βιομηχανική κοστολόγηση ως σχεδιασμός μοντέλου, αλλά και η μηχανογραφική υποστήριξη αυτών. Οι μελέτες σκοπιμότητας για επενδύσεις, μετεγκαταστάσεις και επεκτάσεις συγκαταλέγονται στις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας υποστηρίζοντας την οικονομική βιωσιμότητα και ανάπτυξη της εταιρείας. Δεδομένου ότι μια βιομηχανική επιχείρηση συνήθως έχει και εμπορική δραστηριότητα, οι υπηρεσίες μας σε εμπορικές επιχειρήσεις βρίσκουν άριστη εφαρμογή και εδώ.

Διαθέτουμε τη μεγαλύτερη δραστηριότητα στο χώρο των επιδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων στο τομέα της Βιομηχανίας, έχοντας επιτύχει την έγκριση επιχορήγησης για ένα μεγάλο αριθμό επενδύσεων επιχειρήσεων που κατέχουν ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά.

Υποστηρίζουμε διαχρονικά τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως:

Υπαγωγή επενδυτικών Έργων προς Χρηματοδότηση

 • Αναπτυξιακός νόμος
 • Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 • Αξιολόγηση επενδύσεων αναπτυξιακών έργων

Στρατηγικές Επενδύσεις

 • Κατάρτιση εισηγητικών εκθέσεων για τον χαρακτηρισμό μεγάλων επενδυτικών σχεδίων ως στρατηγικών επενδύσεων
 • Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) για την υπαγωγή της επένδυσης στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων (fast track)

Διαχείριση Επενδυτικών έργων

 • Διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων μέχρι την ολοκλήρωσή τους και την εκταμίευση του συνολικού ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης

Έλεγχος και Πιστοποίηση Επενδύσεων

 • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων στο πλαίσιο επενδυτικών προγραμμάτων
 • Έλεγχος τήρησης των συμβατικών όρων των αποφάσεων υπαγωγής και ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου

Οργανωτικός και λειτουργικός Ανασχεδιασμός.

 • Αναδιοργάνωση Διαδικασιών (Business Process Reengineering)
 • Διαγραμματική αποτύπωση διαδικασιών λειτουργίας
 • Μελέτες Σκοπιμότητας – Μελέτες στρατηγικής & Ανάπτυξης
 • Μείωση λειτουργικών δαπανών – Gain Sharing
 • Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής
 • Βελτιστοποίηση κυκλώματος Προμηθειών
 • Αναδιοργάνωση Δικτύου Αποθηκών & Διανομής
 • Εμπορική / τιμολογιακή πολιτική
 • HR Management / Σχεδιασμός Οργανογράμματος
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης Υλοποίησης 

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 • Χωροθέτηση εγκαταστάσεων
 • Χωροταξική Οργάνωση (προσδιορισμός αποθηκευτικών αναγκών,επιλογή αποθηκευτικών συστημάτων, σχεδιασμός ροής υλικών, εναλλακτικά χωροταξικά σενάρια)
 • Τεχνικές Προδιαγραφές (κτίρια – εξοπλισμός)
 • Σχέδια (αρχιτεκτονικά, Η/Μ, φωτο-ρεαλιστικά)
 • Λειτουργική Οργάνωση (κωδικοποίηση διαδρόμων & θέσεων αποθήκευσης, σχεδιασμός διαδικασιών, KPIs)
 • Διοικητική Οργάνωση (αρμοδιότητες θέσεων εργασίας)
 • Μηχανογραφική Οργάνωση
   

Συστήματα κοστολόγησης

Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί, υλοποιώντας έργα σε πολύ μεγάλους βιομηχανικούς έχουν καταστήσει την εταιρεία ως leader στον χώρο αυτό. Οι πυλώνες στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία σχετίζονται με το Σχεδιασμό Συστημάτων με την μέθοδο Activity Based Costing καθώς και την Κοστολόγηση Παραγωγής. 

Συστήματα διαχείρισης

Η εταιρεία υποστηρίζει τις επιχειρήσεις του κλάδου της βιομηχανίας, στην πιστοποίηση τους σε διάφορα Διεθνή Πρότυπα Πιστοποίησης, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης στην αγορά που κινείται. Η συμβουλευτική δεν περιορίζεται μόνο στα κλασσικά πρότυπα της αγοράς, αλλά η εταιρεία παρέχει και λύσεις σε εξειδικευμένα πρότυπα & κανονισμούς ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών της. (π.χ μέτρηση ποιότητας ταχυδρομικής αγοράς)