Υγεία

H οργάνωση του Tομέα της Υγείας αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες κοινωνίες, ενώ ταυτόχρονα συνιστά έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας. Η μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αποτελεί πολιτική πρόκληση τόσο στις προηγμένες, όσο και στις αναδυόμενες οικονομίες. Η βιωσιμότητα του συστήματος υγείας και η ανάπτυξή του είναι σύμφυτη με την προβλεψιμότητα και το μακροχρόνιο προγραμματισμό.

 

Η εταιρία DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING S.A. παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα συστήματος υγείας με σκοπό την υποστήριξη των φορέων για την επίτευξη των στόχων τους, την αύξηση της αποδοτικότητας τους, τη μείωση του κόστους και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.