GR
Αναζήτηση

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

POLIFOLIO

Συμμετοχική Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Πολιτικής 

H διαδικασία χάραξης πολιτικής συχνά περιλαμβάνει πολλούς «ωφελούμενους», (π.χ. πολίτες, πελάτες, εργαζόμενους, επιχειρήσεις) και ένα μικρό αριθμό από «αποφασίζοντες» (διοικούντες δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, συλλογικών οργάνων κ.ο.κ.). Η χάραξη στρατηγικής έχει πολυπλοκότητα λόγω του μεγάλου αριθμού πιθανών συνδυασμών δράσεων και τον αντίκτυπο τους στους ωφελούμενους, οι οποίοι όμως έχουν περιορισμένη συμμετοχή στη σύνθεση του τελικού χαρτοφυλάκιου πολιτικής. Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη καινοτομικής μεθοδολογίας και της απαραίτητης πληροφοριακής υποδομής ανοικτού κώδικα για τη διευκόλυνση της «συν-δημιουργίας» παρεμβάσεων από όλους τους εμπλεκόμενους με τη χρήση τεχνικών πληθοπορισμού (crowdsourcing), της μοντελοποίησης και προσομοίωσης πολύπλοκων συστημάτων (system dynamics) και των ανοιχτών δεδομένων (open data). Το έργο βασίζεται στη σύνθεση δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας από τον ακαδημαϊκό και τον ιδιωτικό τομέα και έχει προσανατολισμό προς την αγορά. Ο προσανατολισμός αυτός αντανακλάται στα αναμενόμενα αποτελέσματα και τη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

 

HP-OCP

Ολιστική Υπολογιστική Πλατφόρμα Βελτιστοποίησης Υψηλών Επιδόσεων


Ο κύριος στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία και η δοκιμή μεθοδολογιών για την εφαρμογή τεχνικών βελτιστοποίησης σε διαφορετικές φάσεις σχεδιασμού πολιτικών κατασκευών αναπτύσσοντας ισχυρές συνέργειες μεταξύ μιας διεπιστημονικής ομάδας ΜΜΕ και ακαδημαϊκών εμπειρογνωμόνων. Ένας πρώτος στόχος του έργου είναι να αξιοποιήσει τη χρήση τεχνικών βελτιστοποίησης στο σχεδιασμό με τη βοήθεια υπολογιστή. Επιπλέον, το Δίκτυο σκοπεύει να ανταλλάξει ιδέες, να προτείνει σκευάσματα που ανταποκρίνονται σε πραγματικές εφαρμογές και να αναπτύξει λύσεις για βέλτιστο πολύ επιστημονικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο συνδυασμός κριτηρίων που προέρχονται από τη δομική μηχανική, τον οικολογικό σχεδιασμό, τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και την ακουστική απόδοση

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ.

TRANSFARENCY

Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος διασφάλισης διαφάνειας και ασφάλειας συναλλαγών στις παραδόσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου

 

Το προτεινόμενο έργο TRANSFARENCY σκοπεύει να αξιοποιήσει τις τεχνολογίες αλυσίδας (Blockchain/DLT) και των ενσωματωμένων σε αυτές έξυπνων συμβολαίων (smart contracts) ώστε να επιλύσει κρίσιμα θέματα που ανακύπτουν κατά τη μεταφορά προϊόντων στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain) διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ασφάλεια των συναλλαγών σε αυτά τα συστήματα. Ειδικότερα, θα επιλύσει τα θέματα ταυτοποίησης των χρηστών που εμπλέκονται στη μεταφορά, παράδοση και παραλαβή των προϊόντων με τη χρήση ψηφιακά υπογεγραμμένων συναλλαγών (transactions) με κλειδιά παραγόμενα από υποδομές δημοσίου κλειδιού τα οποία θα αποθηκεύονται σε ειδικές εφαρμογές που επιτρέπουν τη διαχείριση των κλειδιών των χρηστών (wallets). Επιπλέον, θα επιτρέψει τη διαφανή παρακολούθηση του προϊόντος και της κατάστασής του σε (σχεδόν) πραγματικό χρόνο από τους ενδιαφερόμενους χρήστες (υπαλλήλους των εταιρειών ταχυμεταφορών και πελάτες), καθώς και την καταγραφή με τρόπο αμετάβλητο των πιο σημαντικών από άποψη ασφάλειας ενεργειών του συστήματος ώστε τόσο οι πελάτες όσο κι οι μεταφορείς να δεσμεύονται για την ακρίβεια των δηλώσεών τους και να αποφεύγονται περιπτώσεις άρνησης των δηλώσεων και δημιουργίας διαφορών.

Στα πλαίσια του TRANSFARENCY, θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος σε πιλοτική εγκατάσταση στο ΕΚΕΤΑ ώστε να αξιολογηθεί και να επικυρωθεί το σύστημα σε πραγματικές συνθήκες από τελικούς χρήστες της ACS οι οποίοι θα αποκτήσουν απομακρυσμένη πρόσβαση στο σύστημα. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στις δυνατότητες εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και στο επιχειρηματικό μοντέλο που θα αναπτυχθεί για την παροχή εμπορικών βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών μετά το τέλος του έργου. Η κοινοπραξία θα περιλαμβάνει τρεις εταίρους και πιο συγκεκριμένα: DBC, EKETA, ACS και το έργο θα υλοποιηθεί σε τριάντα (30) μήνες.

5G-Traffic


Εκτίμηση, Πρόβλεψη και Ταξινόμηση Κίνησης 5G Δικτύων με Μηχανική Μάθηση

 

Η επερχόμενη καθιέρωση της τεχνολογίας 5G στη διεθνή αγορά και οι δυνατότητες που προσφέρει η αρχιτεκτονική της για τον "προγραμματισμό" του δικτύου φέρνουν στην επιφάνεια προκλήσεις για καινοτόμες λύσεις που βελτιώνουν τη χρήση δικτυακών πόρων. Στόχος του 5G-Traffic είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου εργασίας που βελτιστοποιεί την απόδοση των 5G δικτύων με λογισμικό που εκτελείται στο επίπεδο ελέγχου (control plane) και αυτοματοποιεί τη διαχείριση των κανόνων δρομολόγησης στο επίπεδο δεδομένων (data plane). Η βασικη καινοτομία του 5G-Traffic είναι η χρήση μηχανικής μάθησης για την ταξινόμηση της κίνησης και την πρόβλεψη του όγκου της ώστε να προκύπτουν άμεσα οι πλέον κατάλληλες εντολές προώθησης για τα πακέτα της ροής του δικτύου. Καθώς η τεχνολογία 5G βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο δεν υπάρχουν ακόμη αντίστοιχες λύσεις έτοιμες για παραγωγικό περιβάλλον. Λόγω του μεγέθους της αγοράς που αναμένεται να επηρεαστεί από την καθιέρωση των 5G δικτύων, ακόμη και μικρές βελτιώσεις στην ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχουν τα δίκτυα αυτά αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντικά κοινωνικό-οικονομικά οφέλη.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

TelcoSNA

Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων για Πρόβλεψη Διαφυγής Συνδρομητών στον Τηλεπικοινωνιακό Κλάδο με Μηχανική Μάθηση

 

 

Η επερχόμενη καθιέρωση της τεχνολογίας 5G στη διεθνή αγορά και οι δυνατότητες που προσφέρει Μια σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι είναι η ανίχνευση των πελατών που είναι πιθανό να εγκαταλείψουν άμεσα την υπηρεσία τους, ώστε οι πάροχοι να ενεργήσουν για να προλάβουν την απώλεια των πελατών τους. Στόχος του TelcoSNA είναι η ενίσχυση της προβλεπτικής ικανότητας των μηχανισμών που χρησιμοποιούν σήμερα οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι για τον εντοπισμό των πελατών που συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες να μην επαναφορτίσουν την κάτα τους. Η βασική καινοτομία του TelcoSNA είναι η εξαγωγή συνδεδεμένων χαρακτηριστικών που δεν αντιμετωπίζουν τους πελάτες ως απομονωμένες οντότητες αλλά προκύπτουν από την εκτέλεση επερωτήσεων ή αλγορίθμων στο γράφο (graph) που αναπαριστά το κοινωνικό δίκτυο όλων των πελατών. Στα πλαίσια του έργου θα εξαχθούν από το γράφο αυτό χαρακτηριστικά για μηχανική μάθηση, με χρήση κεντρικών μετρικότητας δικτύων και αλγορίθμων ανίχνευσης κοινοτήτων. Λόγω του μεγέθους αγοράς του τηλεπικοινωνιακού κλάδου εντός κι εκτός Ελλάδας, ακόμη και μικρές βελτιώσεις στην προβλεπτική ικανότητα των ταξινομητών που χρησιμοποιούνται σήμερα θα οδηγήσουν σε σημαντικά κοινωνικό-οικονομικά οφέλη

 

BIOCONTROL

Ανάπτυξη καινοτόμου μεθοδολογίας προβλεπτικού ελέγχου εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για βελτιστοποίηση της λειτουργίας και ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης

 

Για τον έλεγχο της καθημερινής λειτουργίας των ΕΕΛ εφαρμόζονται κυρίως συμβατικές μεθοδολογίες, που για να πετύχουν το στόχο της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές ποιότητας λειτουργούν σε επίπεδα που απέχουν πολύ από το βέλτιστο. Παρατηρούνται λοιπόν σημαντικά περιθώρια μείωσης του κόστους των ΕΕΛ που μπορεί να επιτευχθεί κυρίως από την εξοικονόμηση στη χρήση της ενέργειας, που έχει ως συνακόλουθο όφελος τη αντίστοιχη μείωση εκπομπών CO2.

Το έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη νέας μεθοδολογίας ελέγχου εγκαταστάσεων ΕΕΛ που βασίζεται στην τεχνική του προβλεπτικού ελέγχου, δηλαδή στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός μαθηματικού δυναμικού μοντέλου της διεργασίας καθώς και των διαταραχών (της ποσότητας και ποιότητας αστικών λυμάτων) για την πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς του συστήματος. Στη συνέχεια θα διαμορφωθεί πρόβλημα βελτιστοποίησης, στο οποίο η αντικειμενική συνάρτηση που θα ελαχιστοποιείται θα περιλαμβάνει το λειτουργικό κόστος της εγκατάστασης όπου σημαντικό ρόλο θα παίζει το ενεργειακό κόστος αερισμού των αερόβιων δεξαμενών δευτεροβάθμιας επεξεργασίας.

Εκτός από τα προφανή οφέλη στη λειτουργία των υφιστάμενων ΕΕΛ (μείωση του ενεργειακού κόστους και της εκπομπής αέριων ρύπων) και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, θεωρούμε ότι θα δημιουργηθεί μια πολύ σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία με την ενσωμάτωση της μεθόδου σε νέες εγκαταστάσεις ΕΕΛ σε χώρες κυρίως του αναπτυσσόμενου κόσμου όπου σήμερα η επεξεργασία λυμάτων είναι ακόμη πολύ περιορισμένη.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

PLACE

Ψηφιακή Πλατφόρμα Crowdsourcing για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας


 

Το προτεινόμενο έργο βασικό του στόχο έχει τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων ή υπό σχεδιασμό προγραμμάτων ανακύκλωσης σε επίπεδο μαζικότητας συμμετοχής των πολιτών και σε επίπεδο καθαρότητας των υλικών που αφορούν στο κάθε πρόγραμμα. Το προτεινόμενο έργο στοχεύει να αξιοποιήσει την αυξημένη ευαισθητοποίηση και τις καλύτερες γνώσεις που διαθέτουν σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και θέματα ανακύκλωσης οι πλέον ενεργοί και συνειδητοί ανακυκλωτές και να τους χρησιμοποιήσει ως πυρήνα ενημέρωσης και συντονισμού των υπόλοιπων πολιτών, μέσω των δυνατοτήτων της εφαρμογής και των ευκολιών, που παρέχει ο διαδικτυακός χώρος σε ζητήματα χρόνου και απόστασης.

Στο σύνολό του το έργο στοχεύει στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ελκυστικού για τους εθελοντές ανακυκλωτές αναβαθμίζοντας τη διαδικασία της ανακύκλωσης σε συλλογική δράση με οργανωμένη δομή. Ενώ μέχρι τώρα ο δρόμος της ανακύκλωσης φαίνεται να είναι περισσότερο ατομικός και περίπλοκος, δημιουργείται μια διαδικτυακή κοινότητα όπου οι χρήστες μπορούν να στραφούν ανά πάσα στιγμή,για να επιλύσουν τις απορίες τους και να καταθέσουν τους προβληματισμούς τους. Ενθαρρύνονται, λοιπόν, στην κατεύθυνση συστηματικότερης συμμετοχής στα προγράμματα ανακύκλωσης της περιοχής τους, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητά αυτών. Τέλος, επιχειρείται η προσέλκυση ενός ευρέος φάσματος εμπλεκόμενων με την ανακύκλωση οντοτήτων στη χρήση της εφαρμογής.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

PALANTIR

Πρακτικό αυτόνομο σύστημα Ασφάλειας Κυβερνοχώρου της Ηλεκτρονικής Υγείας, για ανθεκτικές ΜΜΕ και μικροεπιχειρήσεις (H2020-SU-DS-201)

Οι ΜΜΕ και ΜΕ αποτελούν ένα πολύ μεγάλο μέρος της οικονομίας και επομένως αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ανάπτυξης της ΕΕ. Ωστόσο, συχνά δεν έχουν συστηματική προσέγγιση για τη διασφάλιση της ψηφιακής ασφάλειας και το 60% από αυτούς δεν μπορούν να ανακάμψουν οικονομικά από μια κυβερνοεπίθεση. Το PALANTIR στοχεύει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων και ΜΜΕ/ΜΕ, παρέχοντας πολυεπίπεδη παρακολούθηση απειλών σε επίπεδο υποδομής, ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο και ανταλλαγή γνώσης σε ένα ετερογενές οικοσύστημα, ενώ ταυτόχρονα είναι σε θέση να εμπορεύεται αυτές τις υπηρεσίες σε τρίτους μέρη με τη μορφή Security-as-a-service (SECaaS). Η PALANTIR θα εφαρμόσει ένα συνεκτικό πλαίσιο διασφάλισης απορρήτου, προστασίας δεδομένων, ανίχνευσης περιστατικών και ανάκτησης, εστιάζοντας στην περίπτωση συστημάτων και δικτύων υψηλής δυναμικής εξυπηρέτησης, αξιοποιώντας τα εγγενή χαρακτηριστικά προγραμματισμού και τις αφαιρέσεις τους. Το PALANTIR θα επικεντρωθεί επίσης στην ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά των βασικών χαρακτηριστικών οικοδόμησης συστημάτων προσανατολισμένων στις υπηρεσίες, α) εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας τις τεχνολογίες Virtualization Λειτουργιών Δικτύου (NFV) και Δικτύωσης Καθορισμένης από Λογισμικό (SDN). β) εξέταση αναδυόμενων παραδειγμάτων όπως η εφαρμογή κλιμακούμενης τεχνητής νοημοσύνης, τυποποίησης και τεχνικών κατανομής απειλών στην ανάλυση κινδύνου, λειτουργία δικτύου, παρακολούθηση και διαχείριση και γ) διασφάλιση της συμμόρφωσης της ΜΜΕ με τους σχετικούς κανονισμούς περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων στην εποχή παραβίασης δεδομένων , εφαρμόζοντας τις αρχές «Privacy by Default» και «Privacy by Design» σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης, μεταφοράς και αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων μεταξύ τρίτων επιχειρήσεων και οντοτήτων. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα εξελισσόμενο, επεκτάσιμο και ενοποιημένο πλαίσιο, προσαρμοσμένο στις ατομικές ανάγκες κάθε ΜΜΕ και ΜΕ, μειώνοντας το επίπεδο πολυπλοκότητας των συνηθισμένων εργαλείων ασφάλειας, ενώ θα είναι ακόμα προσιτά και επομένως ελκυστικά για υιοθέτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.

ERATOSTHENES

Ασφαλής διαχείριση του κύκλου ζωής των συσκευών IoT μέσω ταυτοτήτων, εμπιστοσύνης και κατανεμημένων λογιστικών βιβλίων (H2020-SU-DS-2018-2019-2020)

To ERATOSTHENES αποτελεί ένα νέο αυτοματοποιημένο, ελεγχόμενο, αλλά με σεβασμό στην ιδιωτική ζωή, Πλαίσιο Διαχείρισης Εμπιστοσύνης και Ταυτότητας, με σκοπό τη δυναμική και ολιστική διαχείριση του κύκλου ζωής των συσκευών IoT, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη, την διαχείρηση της ταυτότητας και την ανθεκτικότητα σε ολόκληρο το οικοσύστημα του IoT, υποστηρίζοντας την οδηγία NIS, τον νόμο GDPR και την Κυβερνοασφάλεια. Το ERASTOSTHENES θα αξιοποιήσει καινοτόμες λύσεις: όπως την πρώτη ενσωμάτωση χαρακτηριστικών κυβερνοασφάλειας σε συσκευές IoT μέσω της ανάπτυξης Trust Agents, την αποκρυπτογράφηση σε επίπεδο συσκευής με αυτοματοποιημένη διαδικασία ανάκτησης ολόκληρου του συστήματος (συμπεριλαμβανομένου λογισμικού, υλικού κρυπτοκλειδιών, ταυτοτήτων) μετά από επίθεση που βασίζεται σε μοντέλο ανάκτησης πολλαπλών επιπέδων κ.α. Τέλος, θα υποστηρίξει την επιβολή της οδηγίας NIS με μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών ασφαλείας που βασίζεται σε τεχνολογίες inter-ledger για την υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ των ενδιαφερομένων, ενισχύοντας τη συνεργασία, την αποκάλυψη τρωτών σημείων και την ασφαλή διαχείριση ενημερώσεων λογισμικού. Το συνολικό όραμα του ERATOSTHENES είναι να παρέχει βασικά χαρακτηριστικά κυβερνοασφάλειας που θα υιοθετούν οι κατασκευαστές ως κύρια στοιχεία πιστοποίησης στην παραγωγή συσκευών και σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Η λύση θα επικυρωθεί πιλοτικά σε 3 βιομηχανικές περιπτώσεις: Automotive, Health, Industry 4.0.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.

TANGO

Ψηφιακές τεχνολογίες ως «θυροφύλακας» στις ροές πληροφοριών και δεδομένων (HORIZON-CL4-2021-DATA-01-01)

Το TANGO θα δημιουργήσει μια ισχυρή διατομεακή ανταλλαγή δεδομένων, με έναν ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο, αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις προκλήσεις της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της κλιματικής αλλαγής. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι μια νέα πλατφόρμα που παρουσιάζει τις ακόλουθες δυνατότητες: φιλική προς τον χρήστη, ασφαλή, αξιόπιστη, συμβατή, δίκαιη, διαφανής, υπεύθυνη και περιβαλλοντικά βιώσιμη διαχείριση δεδομένων, με βασικά τεχνολογικά στοιχεία για διανομή, διατήρηση της ιδιωτικής ζωής και περιβαλλοντικά βιώσιμη συλλογή δεδομένων, επεξεργασία, ανάλυση, κοινή χρήση και αποθήκευση. Αυτή η πλατφόρμα θα προωθήσει αξιόπιστες και ψηφιακά ενεργοποιημένες αλληλεπιδράσεις σε όλη την κοινωνία, τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τις επιχειρήσεις.

Το TANGO θα αξιοποιήσει τη δύναμη των αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών για την ενίσχυση της ιδιωτικότητας για τους πολίτες και τους ιδιωτικούς/δημόσιους οργανισμούς, τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Θα ξεκλειδώσει το δυναμικό καινοτομίας των ψηφιακών τεχνολογιών για αποκεντρωμένες εφαρμογές που διατηρούν το απόρρητο, καθιστώντας προσιτές και επιδεικνύοντας αυτές τις δυνατότητες στο οικοσύστημα GAIA-X και EOSC. Με 37 βασικούς εταίρους από 13 χώρες, το TANGO βρίσκεται σε μοναδική θέση για να παρέχει μια λύση υψηλού αντίκτυπου στους τομείς των μεταφορών, του ηλεκτρονικού εμπορίου, των οικονομικών, της δημόσιας διοίκησης, του τουρισμού και της βιομηχανίας, υποστηρίζοντας πολλούς δικαιούχους σε όλη την Ευρώπη.

Μέσω της παροχής τεχνολογιών TANGO, θα σχεδιαστεί ένα αξιόπιστο περιβάλλον που θα λειτουργεί ως φύλακας στις ροές πληροφοριών και δεδομένων. Οι πολίτες και οι δημόσιοι/ιδιωτικοί οργανισμοί θα έχουν την εξουσία να ενεργούν και να αλληλεπιδρούν παρέχοντας δεδομένα τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός σύνδεσης. Το TANGO θα επικεντρώσει τις δραστηριότητές του σε 3 βασικούς πυλώνες: (i) την ανάπτυξη αξιόπιστων, υπεύθυνων τεχνολογιών και πλατφορμών κοινής χρήσης δεδομένων και διαφύλαξης της ιδιωτικής ζωής. (ii) τη δημιουργία μοντέλων και πλαισίων διακυβέρνησης δεδομένων· (iii) τη βελτίωση της διαθεσιμότητας δεδομένων, της ποιότητας και της διαλειτουργικότητας – τόσο σε ρυθμίσεις για συγκεκριμένους τομείς όσο και σε όλους τους τομείς.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.