Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων στα Πλαίσια της 3ης Παρέμβασης της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων εξέδωσε προσωρινό κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων και κατάλογο με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ, του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προσωρινού καταλόγου, που περιλαμβάνει 11 επιλέξιμα ερευνητικά έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης €3,239 εκ., καλούνται να υποβάλουν το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο έως 30/10/2017.