Ανακοίνωση

Την 1 Ιουλίου 2021 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά συνολικού ποσού σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (46.500,00 €) με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους και ακύρωση εννέα χιλιάδων τριακοσίων (9.300) προνομιούχων μετοχών Σειράς Α χωρίς δικαίωμα ψήφου.