Ανακοίνωση

Την 21 Απριλίου 2022 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά συνολικού ποσού ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (84.250,00€) με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους και ακύρωση δεκαέξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (16.850) προνομιούχων μετοχών Σειράς Β’ χωρίς δικαίωμα ψήφου.