Καταναλωτικά Προϊόντα

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εμπορίου αναζητούν λύσεις κυρίως σε θέματα βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες μας στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν από μια απλή λειτουργική και χωροταξική οργάνωση μιας αποθήκης  μέχρι τον επανασχεδιασμό δικτύου αποθηκών, την πλήρη σχεδίαση και οργάνωση νέων κέντρων logistics (χωροταξικά, λειτουργικά, μηχανογραφικά, οργανογραμματικά) ως και την δημιουργία τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμών κατασκευής. Παράλληλα οι εμπορικές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για θέματα κοστολόγησης (όπου χρησιμοποιούμε την μεθοδολογία Activity Based Costing), ελέγχου της κερδοφορίας προϊόντων και πελατών, προγραμματισμού και ελέγχου αποθεμάτων, οργάνωσης, ανάπτυξης πωλήσεων, καθώς και την μέτρηση απόδοσης των διαδικασιών τους. Στις εταιρείες του κλάδου περιλαμβάνονται τόσο οι χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, όσο και του λιανεμπορίου.

Υποστηρίζουμε διαχρονικά τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως:


Υπαγωγή επενδυτικών Έργων προς Χρηματοδότηση

 • Αναπτυξιακός νόμος
 • Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 • Αξιολόγηση επενδύσεων αναπτυξιακών έργων

Στρατηγικές Επενδύσεις

 • Κατάρτιση εισηγητικών εκθέσεων για τον χαρακτηρισμό μεγάλων επενδυτικών σχεδίων ως στρατηγικών επενδύσεων
 • Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) για την υπαγωγή της επένδυσης στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων (fast track)

Διαχείριση Επενδυτικών έργων

 • Διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων μέχρι την ολοκλήρωσή τους και την εκταμίευση του συνολικού ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης

Έλεγχος και Πιστοποίηση Επενδύσεων

 • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων στο πλαίσιο επενδυτικών προγραμμάτων
 • Έλεγχος τήρησης των συμβατικών όρων των αποφάσεων υπαγωγής και ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου

Οργανωτικός και λειτουργικός Ανασχεδιασμός.

 • Αναδιοργάνωση Διαδικασιών (Business Process Reengineering)
 • Διαγραμματική αποτύπωση διαδικασιών λειτουργίας
 • Μελέτες Σκοπιμότητας – Μελέτες στρατηγικής & Ανάπτυξης
 • Μείωση λειτουργικών δαπανών – Gain Sharing
 • Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής
 • Βελτιστοποίηση κυκλώματος Προμηθειών
 • Αναδιοργάνωση Δικτύου Αποθηκών & Διανομής
 • Εμπορική / τιμολογιακή πολιτική
 • HR Management / Σχεδιασμός Οργανογράμματος
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης Υλοποίησης 

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 • Χωροθέτηση εγκαταστάσεων
 • Χωροταξική Οργάνωση (προσδιορισμός αποθηκευτικών αναγκών,επιλογή αποθηκευτικών συστημάτων, σχεδιασμός ροής υλικών, εναλλακτικά χωροταξικά σενάρια)
 • Τεχνικές Προδιαγραφές (κτίρια – εξοπλισμός)
 • Σχέδια (αρχιτεκτονικά, Η/Μ, φωτο-ρεαλιστικά)
 • Λειτουργική Οργάνωση (κωδικοποίηση διαδρόμων & θέσεων αποθήκευσης, σχεδιασμός διαδικασιών, KPIs)
 • Διοικητική Οργάνωση (αρμοδιότητες θέσεων εργασίας)
 • Μηχανογραφική Οργάνωση