Νέες Δράσεις για επιχειρήσεις

Τα νέα των Αναπτυξιακών και Επενδυτικών Προγραμμάτων

Στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας περιορισμού της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού (Covid-19), η εταιρεία μας με προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών της συνεχίζει απρόσκοπτα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Παραμένουμε σε διαρκή επικοινωνία μαζί σας μέσω τηλεργασίας καθώς επίσης και με τις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων υποστήριξης επιχειρηματικών δράσεων και ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και άλλων φορέων.

Όπως γνωρίζετε η Δημόσια Διοίκηση έχει υιοθετήσει και ενεργοποιήσει όλο και περισσότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες με σκοπό την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των διευθύνσεών της ενώ εισάγει και προωθεί νέες δράσεις για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και παράλληλα υποστηρίζει τη συνέχιση και ολοκλήρωση των επενδυτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου και του ΕΣΠΑ.

Θα θέλαμε για το σκοπό αυτό να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

 

Δράση «Επιστρεπτέα Προκαταβολή»

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου μπορούν να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη ενίσχυσης έως του ποσού των 500.000 ευρώ με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής στην ειδική πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί.

Οι επιχειρήσεις - δικαιούχοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  1. Να είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 500 εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού.
  2. Να είναι επιχειρήσεις που: δεν είναι προβληματικές, κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014)[1] ή δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού (βλ. Προσωρινό Πλαίσιο C(2020)1863/19.03.20[2]), και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή να πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις de minimis (ΕΕ L351/24.12.2013)[3] και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο ενίσχυσης, για την τριετία 2018-2020.
  1. Να είναι επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντας είναι η 21/4/2020.


Αναπτυξιακός Νόμος

Έπειτα από μακρά περίοδο ισχύος υποβολής αιτήσεων στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Ενισχύσεις Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του Νόμου 4399/2016, οι αιτήσεις βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης της αξιολόγησης από το μητρώο αξιολογητών και αναμένεται στο προσεχές διάστημα να ανατεθούν στις αρμόδιες επιτροπές του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σήμερα παραμένει ανοικτό, έως το Σεπτέμβριο 2020, το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»  του Ν.4399/2016 για επενδύσεις σε εξοπλισμό και με κίνητρο τις φορολογικές απαλλαγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται νέα πρόσκληση στο προσεχές διάστημα υπό τις διατάξεις του Ν.4399/2016 για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις».

Τα έργα των παλαιότερων νόμων Ν.3299/2004 και Ν.3908/2020 και των πρόσφατων Α’ και Β΄ κύκλων του Ν.4399/2016 υλοποιούνται πλέον σύμφωνα και με τις διαδικασίες ενδιάμεσου και τελικού ελέγχου από ορκωτούς λογιστές (πέραν των κεντρικών οργάνων ελέγχου του Υπουργείου) με σκοπό την επιτάχυνση της λήψης των ενισχύσεων ( επιχορήγησης και φορολογικών κινήτρων ) των επενδυτικών σχεδίων.

Η εταιρεία μας παρακολουθεί τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και ενημερώνει τους πελάτες της σε κάθε βήμα της, υποστηρίζει πλήρως τα έργα που υλοποιούνται στον Αναπτυξιακό Νόμο ενώ παραμένει στη διάθεσή σας για την σχεδίαση και υποβολή νέων αιτήσεων στο ανωτέρω καθεστώς.

 

Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

Όλα τα επενδυτικά προγράμματα βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ με τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχουν ανασταλεί οι δεσμευτικές καταληκτικές ημερομηνίες των έργων, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι διαδικασίες ηλεκτρονικής υποστήριξης των επενδυτών και επιταχύνονται οι διοικητικοί έλεγχοι των σχεδίων  που βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης ( 80% ) ώστε να καταβληθούν οι σχετικές επιχορηγήσεις.

Στην παρούσα φάση παραμένει ανοικτό το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» για μικρές επιχειρήσεις έως τα μέσα Ιουνίου 2020 και ανακοινώνονται οι τελευταίες εντάξεις σε προγράμματα εθνικής  εμβέλειας όπως αυτό που αφορά στην Ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν και τα τελευταία προγράμματα για την  περίοδο 2014-2020 ( με χρονικό ορίζονται ολοκλήρωσης των έργων στο 2022 ) για την πλήρη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα ανωτέρω, τις δυνατότητες εφαρμογής των μέτρων υποστήριξης των δανειακών και κεφαλαιακών υποχρεώσεων της επιχείρησής σας λόγω του  Covid-19 και των δυνατοτήτων ενίσχυσης και ένταξης επένδυσής σας σε αναπτυξιακά και επενδυτικά προγράμματα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους:

Καθ. Αναστάσιο Ζαγοριανό, κ. Κώστα Γιαλή, (info@diadikasia.gr, T. 210 6729040).