Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Προκηρύχθηκε το καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 το οποίο έχει ως βασικό κίνητρο την επιχορήγηση νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 3 Ιουλίου 2019

Λήξη: 15 Οκτωβρίου 2019

 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος είναι οι Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις.

(α)       Ως «πολύ μικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ.

β)        Ως «μικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ.

Δεν είναι δικαιούχοι για το παρόν καθεστώς, οι πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορες αγορές,

 

Ενισχύσεις

Προβλέπονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

α. επιχορήγηση,

  • ανέρχεται στο 70% του ποσοστού ενίσχυσης σύμφωνα με το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων ( Χ.Π.Ε. ) για όλα τα επενδυτικά σχέδια
  • ανέρχεται στο 100% του ποσοστού ενίσχυσης σύμφωνα με το Χ.Π.Ε εφόσον το επενδυτικό σχέδιο υπάγεται στο άρθρο 12 του Ν.4399/2016

β.  φορολογική απαλλαγή,

γ.   επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης,

δ. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

 

Ύψος Ενίσχυσης

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στα 3.000.000 € για κάθε επενδυτικό σχέδιο.

 

Αναλυτική παρουσίαση του Καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», πατήστε εδώ.

Κατάλογος των απαραίτητων  στοιχείων και δικαιολογητικών για την  προετοιμασία της αίτησης  υπαγωγής, πατήστε εδώ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να σχεδιάσουμε την επένδυσή σας και να σας παρουσιάσουμε τις δυνατότητες ένταξής της στις ευεργετικές διατάξεις του προγράμματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους:

Καθ. Αναστάσιο Ζαγοριανό, κ. Κώστα Γιαλή
T. 210 6729040, info@diadikasia.gr