GR
Αναζήτηση

Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας – Produc-Ε Green

«Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας – Produc-E Green»

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 30/5/2023 έως 30/11/2023

 

Αντικείμενο της Δράσης

Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό κλάδο:

 • της ηλεκτροκίνησης,
 • των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • των προϊόντων και αγαθών που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η δράση στοχεύει στην τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με τελικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των παραγωγικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Οι επιλεγμένες βιομηχανικές μονάδες στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας όπως: ανακύκλωση συσσωρευτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών, λιθίου και κοβαλτίου, σχεδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων και σημεία φόρτισης κανονικής ή υψηλής ισχύος που θα λάβουν στήριξη, θα λειτουργούν πλήρως με ειδικό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης για καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ, που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και διαθέτουν ή θα διαθέτουν κατά την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ του προγράμματος.

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α.  επένδυση σε ενσώματα ή άυλα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με ένα η περισσότερα από τα ακόλουθα:

α. Δημιουργία νέας μονάδας.

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

γ.   Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο, ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος, που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας των προϊόντων ή της συνολικής παροχής υπηρεσιών/υπηρεσίας που αφορούν την επένδυση στην εγκατάσταση.

Β.  απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε μια επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε εξαγοραστεί. Η απλή απόκτηση μετοχών δεν συνιστά αρχική επένδυση.

 

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια, τα οποία εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης και περιλαμβάνονται στους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

Ενισχύονται δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, τα οποία είναι νέα εκτός αν αποκτώνται από ΜΜΕ ή για την αγορά εγκατάστασης και συγκεκριμένα δαπάνες για:

α.     Την αγορά της γης, την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 55% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα

β.     Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις.

γ. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

δ.     Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.

ε.      Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις, υπό τον όρο ότι συνιστούν ενσώματα στοιχεία ενεργητικού.

στ.   Την αγορά οχημάτων, με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α’ υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημι-έτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2.

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων:

 • Επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ

Οι δαπάνες αυτές ορίζονται στο άρθρο 17 του Γ.Α.Κ. και αφορούν σε δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού έως του ποσού των  8,25 εκ. ευρώ ανά επιχείρηση ανά έργο.

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ.
 • Έρευνα και ανάπτυξη,
 • Καινοτομία σε ΜΜΕ
 • Απόκτηση οχημάτων
 • Προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ανανεώσιμο υδρογόνο καθώς και μονάδες συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης.
 • Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων
 • Καλύτερη αξιοποίηση πόρων και μετάβαση προς την κυκλική οικονομία

 

Προϋπολογισμός Επενδυτικού σχεδίου

 

Μέγεθος επιχείρησης

 

Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός

Μικρές

300.000 Ευρώ

Μεσαίες

500.000 Ευρώ

Μεγάλες

1.000.000 Ευρώ

 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε περίπου 200.000.000 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2023-2025.

 

Ένταση ενίσχυσης

Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης διαμορφώνονται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα για τις δαπάνες του άρθρου 14 του ΓΑΚ  και το άρθρο 17 το ΓΑΚ για το Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο τομέα Αθηνών.

 

Περιφέρειες

Μέγεθος επιχείρησης

Μεγάλες

Μεσαίες

Μικρές

Βόρειο Αιγαίο

60%

70%

75%

Κρήτη

40%

50%

60%

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

50%

60%

70%

Κεντρική Μακεδονία

50%

60%

70%

Δυτική Μακεδονία

50%

60%

70%

Ήπειρος

50%

60%

70%

Θεσσαλία

50%

60%

70%

Ιόνια Νησιά

40%

50%

60%

Δυτική Ελλάδα

50%

60%

70%

Στερεά Ελλάδα

40%

50%

60%

Πελοπόννησος( εκτός Δήμων παρακάτω )

40%

50%

60%

Δήμοι Τρίπολης, Μεγαλόπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας

50%

60%

70%

Νότιο Αιγαίο

40%

50%

60%

Ανατ. Αττική / Δυτ. Αττική / Πειραιάς και νήσοι

25%

35%

45%

Δυτικός Τομέας Αθηνών

15%

25%

35%

Βορείου, Νοτίου και Κεντρικού Τομέα Αθηνών

-

10%

20%

 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

 

Υποβολή αιτήσεων : από 30/5/2023 έως 3/11/2023.

 

Οι προτάσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας και έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

 

 

Για την αναλυτική προκήρυξη του προγράμματος πατήστε εδώ.

Για το ενημερωτικό του προγράμματος πατήστε εδώ.