GR
Αναζήτηση
Μήνας
 • Ιανουάριος
 • Φεβρουάριος
 • Μάρτιος
 • Απρίλιος
 • Μάιος
 • Ιούνιος
 • Ιούλιος
 • Αύγουστος
 • Σεπτέμβριος
 • Οκτώβριος
 • Νοέμβριος
 • Δεκέμβριος
Χρόνος
 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
Καθαρισμός φίλτρων

Δράση «Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας»

Δράση «Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας»

Σκοπός

Στόχος του Μέτρου 3.4.4 «Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας» είναι η ανάπτυξη σύγχρονων, βιώσιμων και ανταγωνιστικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που θα είναι συνεπής προς το πολυετές εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.

Δικαιούχοι

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.

Οι υπό σύσταση εταιρείες δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

Δεκτές γίνονται οι αιτήσεις πολύ μικρών, μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων και όχι επιχειρήσεων μεγαλύτερου μεγέθους.

Προϋπολογισμός & ποσοστό χρηματοδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι από €20.000 έως €8.000.000. Η ένταση της ενίσχυσης χορηγείται βάση του ακόλουθου πίνακα:

 

Κατηγορία Δικαιούχων

Επικράτεια της Χώρας

Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά[1]

Πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις

50%

85%

Οργανώσεις αλιέων ή άλλοι συλλογικοί δικαιούχοι

60%

85%

Οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών & διακλαδικών οργανώσεων

75%

85%

Πράξεις που εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον, έχουν συλλογικό δικαιούχο και έχουν καινοτόμα χαρακτηριστικά, κατά περίπτωση, σε τοπικό επίπεδο

100%

100%

Επιλέξιμες δαπάνες 

 • Δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την Πράξη εδαφικών εκτάσεων (υπό προϋποθέσεις).
 • Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, έως και 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων).
 • Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης. Είναι επιλέξιμη μέγιστη δαπάνη μέχρι 100.000 € και σε κάθε περίπτωση αυτή δε θα υπερβαίνει το 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της πράξης, (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων).
 • Λιμενικά έργα για την ασφαλή μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων.
 • Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας, περιλαμβανομένης της δαπάνης κατασκευής κτιρίου για την παραμονή προσωπικού και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεων για διαχείριση ή αξιοποίηση ζωικών υποπροϊόντων, βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων, αποτέφρωσης ψαριών (κλίβανοι), κ.λπ.
 • Εργασίες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ψυκτικών χώρων αποθήκευσης αλιευτικών προϊόντων, καθώς και η αγορά, η μεταφορά και η εγκατάσταση του εξοπλισμού τους.
 • Μεταφορά και εγκατάσταση του απαιτούμενου νέου (καινούργιου) εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία της επένδυσης (παραγωγικός, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, εργαστηριακός εξοπλισμός, κ.λπ.).
 • Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού και των μέσων μεταφοράς.
 • Κατασκευές και εξοπλισμός για την επεξεργασία και τη μεταποίηση των υποπροϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής κιβωτίων από πολυστερίνη που τυχόν απαιτούνται για τη συσκευασία των προϊόντων της μονάδας, με σκοπό την αποκλειστική και μόνο χρήση για τις παραγωγικές ανάγκες της μονάδας.
 • Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων, χώρων παραμονής και εστίασης προσωπικού και συνεδριάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων διαχείρισης – λογισμικού, καθώς και λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων, μελέτες και συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων μεταποίησης και αποθηκών.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και διαχείρισης της μονάδας.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά πάνελς, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, κ.λπ.).
 • Αγορά χερσαίων μεταφορικών μέσων.
 • Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση χερσαίων μέσων μεταφοράς, σε μέσα των οποίων η ηλικία είναι μεγαλύτερη από 5 έτη.
 • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων, άμεσα συσχετιζόμενες με την υλοποίηση της Πράξης.
 • Δαπάνη συντήρησης / επισκευής εξοπλισμού που ανήκει στο δικαιούχο και χρησιμοποιείται στην πράξη, εφόσον αυξάνει την αξία του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική νομοθεσία.
 • Δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών, εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται και δεν υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% της δαπάνης απόκτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού.
 • Ιδιοπαραγωγές παγίων που πραγματοποιεί ο δικαιούχος είναι επιλέξιμες εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
 • Δαπάνες ενοικίων για τη χρήση πάγιων στοιχείων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της πράξης.
 • Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, σήμανσης – πιστοποίησης των προϊόντων.
 • Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης (υπό προϋποθέσεις).
 • Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτες δαπάνες.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών για την πρώτη Πρόσκληση του Μέτρου 3.4.4 ορίζεται η 23-10-2015 (ημερομηνία έγκρισης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020).

Προθεσμία και διάρκεια έργου

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 23/10/2017 με καταληκτική ημερομηνία 18/01/2018. Τα εγκεκριμένα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Δείτε αναλυτικά τη νέα Δράση εδώ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να σχεδιάσουμε την επένδυσή σας και να σας παρουσιάσουμε τις δυνατότητες ένταξής της στις ευεργετικές διατάξεις του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους:

-------------------------------------------------------------------------------
Καθ. Αναστάσιο Ζαγοριανό, κ. Κώστα Γιαλή, κα Δέσποινα Τουρτούνη
T. 210 6729040info(at)diadikasia.gr

[1] Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Σαμοθράκη, Θάσος, Βόρειες Σποράδες, Σκύρος, Σκυροπούλα, Κύθηρα, Αντικύθηρα, Γαύδος, Γαυδοπούλα, Παξιμάδια, Χρυσή, Κουφονήσι, Παξιμάδα, Δραγονάδα, Διονυσάδες, Δία, Ελάσα, Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαρθάκιον, Παξοί, Αντίπαξοι, Στροφάδες, Σαπιέντζα, Σχίζα, Εχινάδες